Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa urządzeń multimedialnych na potrzeby baletu Opery Krakowskiej w Krakowie przy ul. Św. Tomasza 37 w Krakowie

6.08.2020