Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetragu nieograniczonego pn. „Dostawa inteligentnych reflektorów – ruchome głowy typu wash wraz ze skrzyniami transportowymi”

22.10.2020