Zapytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Utrzymanie czystości w siedzibie „Opery Krakowskiej” w Krakowie przy ul. Lubicz 48

18.08.2020